ÅRSBERÄTTELSE

över Stäkets Sport- och Fiskevårdsförenings verksamhet för tiden 1 Januari 2014 till 31december 2014.

* * *

Föreningen har hållit ett årsmöte och styrelsen 10 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning har varit:

Ordförande:    Torsten Lund                       vice ordförande:    Leif Andersson

Sekreterare:     Stig Ohlsson                        vice sekreterare:     David Arutiunjan

Kassör:            Calle Andersson

Övriga poster inom föreningsarbetet:

Revisorer:                          Mats Arnoldsson, Kurt Lindblom

Revisorssuppleant:             Lars Henningsson

Valberedning:                    Börje Ohlsson, Bill Thorsén

Materielförvaltare:             Marco Bustamante

Tävlingsledare:                  Leif Andersson

Arbetsutskott tävlingar:     Torsten Lund, Torsten Gradin, Bill Thorsén, Kurt Lindblom, Marco Bustamante, David Arutiunjan, Fredrik Nordensson

Arbetsutskott Kajsas Hof:Kjell Forsberg, Marco Bustamante, Calle Andersson, Fredrik Nordensson, David Arutiunjan, John Hag, Elias Bustamante, Johan Uvhagen.

Stugfogdar:                       David Arutiunjan, Gunilla Forsberg, Torsten Gradin

Miljöombud:                      Stig Ohlsson

Fisketillsyningsmän:          Torsten Lund,Leif Andersson,Kjell Forsberg,David Arutiunjan,Marco Bustamante

Webbmaster:                      Marco Bustamante, Calle Andersson

Medlemsregister:                Calle Andersson

* * *

Medlemsavgiften har varit kr 175 kr för seniorer och gratis för juniorer samt 135 kr för pensionärer.

* * *

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 255 seniorer och vid verksamhetsårets slut 276. Juniorernas antal var 24 resp 23. Pensionärer 48 resp 48 och hedersmedlemmarna är 7st. Totala antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var 347st medlemmar.

                                                                                      * * *

Beträffande SSF:s ekonomiska ställning hänvisas till uppgjord balansräkning samt till revisorernas berättelse som föredrages på årsmötet.

 

 

 

 

 

 

Kajsas Hof

Kajavgift båt med bredd upp till 1,75 m                         500 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 1,76 – 2,00 m               650 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 2,01 – 2,50 m               900 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,00 m         400 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,50 m         600 kr

Uppläggningsavgift båt över 2 ton                                  900 kr

Båt sjunker                                                                     1500 kr

Uppläggning av båtar utan kajplats                              + 300 kr

Uthyrning av kajplats                                                       200 kr

Inträdesavgift                                                               1 500 kr

Påminnelseavgift                                                                50 kr

Arbetspliktsavgift                                                            300 kr

Efter utfört arbete kvittas avgiften mot nästkommande års avgift

Parkeringsplats för SSF:s medlemmar med båtplats har funnits tillgänglig på Järfälla kommuns mark, denna parkering försvinner från 2015. Inga parkeringskort delas ut.

Stölder av båtar, motorer och tillbehör samt skadegörelse har förekommit under året i båthamnen.

Uthyrningen av klubbåtar till medlemmar är populär och har ökat i omfattning.

Arbetsplikt har under året tillämpats inom hamnområdet i 5 omgångar. Vi önskar större närvaro på arbetsplikten.

Renoveringen av klubbhuset är i huvudsak färdig. Handredskap och maskiner för skötsel av hamnområdet har kompletterats. Nya bojar och y-bommar har installerats på ett antal båtplatser. SSF har lämnat synpunkter på förslag till översiktsplan för Järfälla kommun. Av kommunens förslag framgår att man avser bebygga Stäksfläcken, där SSF har uppläggningsplats för båtar och ett antal kajplatser vid en flytbrygga.

Föreningens fiskevatten

Inga förändringar av föreningens fiskevatten har skett under året.

Fiske och miljö

Vinterns pimpeltävlingar (2014), genomfördes under varierande isförhållanden pga av en mild vinter.
Sommaren erbjöd mycket bra gösfiske under den varma sommaren. Våra klubbbåtar har använts flitigt !

Tävlingsåret 2014

DM   i pimpel

Inställt 2014

DM i lag

Inställt:

DM   serie Individuellt

Herrar:

22.   Calle Andersson

Herrveteran:

8.     Kent   Eriksson

10.   Mats   Arnoldsson

17.   Leif   Andersson

Äldre herrveteran:

3.     Börje   Ohlsson

4.     Torsten   Lund

5.     Bill   Thorsén

18.     Kurt Lindblom

Damveteran:

2.     Kicki   Torstensson

Äldre damveteran:

1.     Vivi-Ann   Suther

DM serien lag:

8. Stäket 1

9. Stäket 2

12. Stäket 3

SM   i pimpel lag

Inställt

SM i pimpel Individuellt

Inställt

Järfällamästerskapet i pimpel hölls den 9 februari på Mälaren vid Gröna Udden i Kungsängen. Järfällamästare blev Mikael Boettge, Täby PF med 12 954kg

KM i Pimpel hölls den 23 februari på Mälaren vid Säbyholmsviken. Klubbmästare blev Bill Thorsén med 8328g.

KM i Mete hölls den 13 September på Mälaren vid Görvälnsbadet. Klubbmästare blev Kurt Lindblom med 934g.

KM i Gädda hölls den 13 April på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev 3-manna laget Carlos Pereira, Sami Saarinen, Mikael Vilund med längden 439cm fördelat på 5 största gäddorna.

KM i Gös hölls den 15 Juni på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev 3-manna Marco Bustamante med längd 105cm.

Håll utkick på www.staketssf.se efter fler tävlingar

Övrigt

Aktuellt har utkommit med ett nummer under året.

Medlemskort för fiskemedlemmar 2015 skickades ut med fakturan. Båtmedlemmar får sitt medlemskort efter betalning är gjord och noterad. OBS! Inga parkeringskort från och med 1 januari 2015.

Meddela alltid adressändring till styrelsen.

Arbetsplikt: (Kallelse skickas ej med brev)
Hemsidan uppdateras veckovis, samt våra anslagstavlor i området


Lördag 11 April                   (Kajplatsnr 81-120)
Lördag 13 Juni                    (Kajplatsnr 121-160)
Lördag 15 Augusti               (Kajplatsnr 161-200)
Lördag 26 September          (kajplatsnr 1-40)
Lördag 14 November           (kajplatsnr 41-80)

För tävlingsprogram under 2015 håll er uppdaterad på hemsidan eller ring!

Telefonsvarare Stäket 08-583 571 60   Distriktet: 08-19 21 41

Styrelsen får framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till i föreningens verksamhet under det gångna året.

Stäket i januari 2015

Torsten Lund       Leif Andersson       Calle Anderson          Stig Ohlsson        David Arutiunjan